Arego
kw:!support_us

Invitasjon til kurs

Utøvere (over13 år), trenere og spesielt interesserte inviteres til gratis kurs om kosthold, skadeførebyggjing og doping på Vikahaugane, onsdag 19. november (sjå vedlagte invitasjon).

NB! Husk påmelding førstkomande laurdag!

Invitasjon til kurs

Krav om politiattest i Stord idrettslag

Søknadsskjema finn du her.

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009.

 

I svømmegruppa blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Dette gjøres i samråd med styreleder. Idrettslagets representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

 

Innhenting på en-to-tre:

1: Søknaden om politiattest fylles ut av søker og signeres av styreleder. Søknaden leveres til politiet.

2: Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til idrettslaget.

3: Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til Inge Bjelland som representant for hovedlaget. Idrettslaget skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

 

Med vennlig hilsen
Styret i symjegruppa

Kontakt